PIRKŠANAS NOTEIKUMI

Lūdzu, izlasiet šos Pirkšanas noteikumus, lai uzzinātu, kādi noteikumi un nosacījumi ir spēkā, veicot pirkumus šajā mājaslapā.

Pirkšanas noteikumi

Atjaunināts: 18.01.2020.

 1. Veicot pasūtījumu SIA “ATTICUS” (tālāk – Pārdevēja) mājaslapā www.birojamebeles.lv, Pirkšanas noteikumi kļūst par Pircēja un Pārdevēja Distances līgumu (tālāk – Līgumu) un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam “Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem “Noteikumi par distances līgumu”.
 2. Šo Pirkšanas noteikumu tulkotajām versijām ir informatīva nozīme, un tajos var būt neprecizitātes. Pircējam un Pārdevējam saistoši ir tikai Pirkšanas noteikumi latviešu valodā, un Pircēja un Pārdevēja savstarpējo attiecību regulējumā par pamatu tiek izmantoti tikai Pirkšanas noteikumiem latviešu valodā.
 3. Pircējs, pirms pasūtījuma izdarīšanas atzīmējot, ka ir iepazinies ar Pirkšanas noteikumiem un tos pieņem, apliecina, ka ir ar tiem iepazinies, tiem piekrīt un apņemas tos ievērot.
 4. Pēc Pircēja pasūtījuma izdarīšanas Pārdevējs Pircējam izraksta Avansa rēķinu, kurā ir norādīts avansa summas apmērs, kas Pircējam ir jāsamaksā pirms pasūtījuma izpildes. Pasūtījuma izpilde tiek sākta, tiklīdz Pircējs ar bankas pārskaitījumu ir samaksājis Pārdevēja izrakstītajā Avansa rēķinā norādīto avansa summu un Pārdevējs to ir saņēmis.
 5. Vidējais mēbeļu piegādes laiks ir uzrādīts Pārdevēja mājaslapā www.birojamebeles.lv, katra attiecīgā produkta sadaļā, bet ne ilgāks kā 10 (desmit) nedēļas pēc avansa maksājuma saņemšanas.
 6. Pēc mēbeļu piegādes Pircējs atlikušo maksājuma daļu samaksā 3 (trīs) darbadienu laikā vai citā termiņā, savstarpēji vienojoties. Ja pasūtījums tiek piegādāts pa daļām, augstāk minētie noteikumi attiecas uz samaksu par tobrīd piegādājamo daļu. Pasūtīto Preču piegāde un to saņemšana tiek apliecināta, Pārdevējam un Pircējam parakstoties uz pavadzīmes.
 7. Ja Pircējs atsakās parakstīt pavadzīmi par piegādātās Preces pieņemšanu, Pircējam 3 (trīs) darbadienu laikā no pavadzīmes saņemšanas ir jāiesniedz Pārdevējam motivēta pretenzija, kurā ir norādīti iemesli pavadzīmes neparakstīšanai.
 8. Brāķa vai bojājuma gadījumā Pircējs informē Pārdevēju, kurš apņemas 2 (divu) nedēļu laikā, ierodoties klātienē vai izskatot Pircēja atsūtītās fotogrāfijas, veikt bojājuma pārbaudi. Ja bojājums ir radies Preces ražotāja vai pārvadātāja dēļ, Pārdevējs garantē mēbeles remontu ne ilgāk kā 2 (divu) nedēļu laikā pēc bojājuma konstatācijas, bet, ja remonts nav iespējams, – bojātās detaļas vai mēbeles apmaiņu ne ilgāk kā 10 (desmit) nedēļu laikā pēc bojājuma konstatācijas.
 9. Par Avansa maksājuma un Līguma summas maksājuma dienu ir uzskatāma diena, kad nauda ir saņemta Pārdevēja kontā. Pircēja vārdā maksājumus var veikt trešā persona, maksājumā norādot apmaksājamo pavadzīmi un informāciju par Pircēju.
 10. Pircējam ir tiesības par Preces piegādes un montāžas termiņa kavējumu piedzīt līgumsodu 0.1 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās Rēķina summas.
 11. Pircējam ir tiesības par Preces remonta un apmaiņas termiņa kavējumu piedzīt līgumsodu 10 % apmērā no attiecīgās Preces cenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 100 % no šās Preces cenas.
 12. Pārdevējam ir tiesības piedzīt līgumsodu no Pircēja par kavētiem maksājumiem 0.1 % apmērā no nesamaksātās summas par katru kavēto bankas dienu, bet ne vairāk kā 10 % no nesamaksātās summas.
 13. Preces kļūst par Pircēja īpašumu brīdī, kad Pircējs ir samaksājis Līguma summu un citus maksājumus (līgumsodi u.tml.), un Preces ir nodotas Pircējam kopā ar pavadzīmi.
 14. Puses var grozīt pasūtījumu, rakstiski vienojoties. Pārdevējam ir tiesības iekļaut Līguma summā izdevumus, kas saistīti ar pasūtījuma grozījumu veikšanu.
 15. Kad Pircēja pasūtītās Preces ir gatavas piegādei, Pārdevējs sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja norādīto tālruņa numuru, un par to informē. Pircējam ir pienākums nodrošināt iespēju piegādāt pasūtītās Preces 5 (piecu) darbadienu laikā vai citā termiņā, savstarpēji vienojoties.
 16. Ja Pircējs ir pasūtījis preču uznešanu ar to montāžu vai bez tās, Pircējs apņemas darbadienās nodrošināt Pārdevējam pieeju telpām, kur paredzēts veikt Preces piegādi un montāžu.
 17. Preces tiek piegādātas ražošanas un transportēšanas iepakojumā (koka paletes, iepakošanas plēves, kartona kastes u.c.). Preču izpakošanas rezultātā radušos atkritumu utilizāciju nodrošina Pircējs.
 18. Pircējs nodrošina, ka personas, kuras saņem pasūtītās un piegādātās Preces, ir pilnvarotas to darīt, kā arī ir pilnvarotas parakstīt ar preču saņemšanu un preču stāvokli saistītus dokumentus. Pircēja vai tā pārstāvja paraksts apliecina, ka Pārdevējs ir izpildījis Līgumu un Pircējs ir saņēmis Preces atbilstoši pasūtījumam.
 19. Saņemot Preci, Pircējs pārbauda Preces pilnīgu atbilstību pasūtījumam. Konstatējot Preces defektu vai jebkādu neatbilstību pasūtījumam, Pircējs nekavējoties izvirza rakstisku pretenziju Pārdevējam, izdarot attiecīgas atzīmes pavadzīmē, norāda neatbilstību raksturu un apjomu. Ierakstus par Preces neatbilstību pasūtījumam Puses vai to pārstāvji apliecina ar saviem parakstiem. Pārdevējam ir tiesības noraidīt pretenzijas par neatbilstībām pasūtījumam, kuras varēja tikt atklātas Preces saņemšanas brīdī un kuras tiek atklātas vēlāk.
 20. Preces tiek piegādātas iepakojumā. Preces montāža neietilpst Pārdēvēja pienākumos un ir maksas pakalpojums, par kuru Līgumā var būt noteikta atsevišķa vienošanās par atsevišķu šā pakalpojuma cenu. Ja Pircējs atsakās no Pārdevēja montāžas pakalpojuma, Pircējs uzņemas atbildību par Preces montāžas kvalitāti. Pircējs atbild par Preces pareizu ekspluatāciju un piekrīt tam, ka garantijas saistības attiecas tikai uz ražotāja defektiem.
 21. Ņemot vērā, ka visas Pārdevēja pārdotās Preces ir pieejamas ar lielu variāciju dažādību un to ražotāji tās ražo tikai pēc attiecīga pasūtījuma saņemšanas, tās ir uzskatāmas par Precēm, kas ir izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem, un saskaņā ar 2014. gada 20. maija MK noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.3. punktu šādām Precēm 14 dienu atteikuma tiesības nav spēkā un Pircējs tās nevar atdot atpakaļ.
Kontaktinformācija

Ja Jums rodas jautājumi par Pirkšanas noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums.

Tālrunis: (+371) 27 248 248
Epasts: birojs@birojamebeles.lv